Regulament de desfășurare
a acţiunii de promovare (marketing) 25% VOUCHER

SC PIERA SRL, în calitate de producător de articole de lenjerie organizează prezenta acţiune de promovare conform art. 32 alin. 2 lit. a din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicata, in scopul creșterii vânzărilor.
Campania se va derula conform prevederilor Regulamentului oficial (denumit in continuare „Regulament”), respectarea acestuia fiind obligatorie pentru toti participantii.

Art. 1 – Organizatorul actiunii:

SC PIERA SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 16, corp 1, jud. Cluj, cod unic de inregistrare RO15007686, nr inregistrare la Registrul Comerțului J12/2239/2002, telefon 0264-439822; 0264-439823, fax 0264-406558 cont nr. RO19BTRL01301202952616XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, avand punct de lucru deschis in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr 7 reprezentata legal prin D-na Gabriela Cîrstean in calitate de administrator.

Art 2. – Participanti

(1) Prezenta campanie se adreseaza persoanelor fizice, rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani.
(2) Participarea la Campanie implica acceptarea integrala a prezentului Regulament de participanti.

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare

(1) Participantii la campanie vor putea utiliza Voucher-ele de 25% reducere exclusiv pentru achizitia de produse din magazinul Piera situat Bucuresti, Calea Victoriei nr .2, sect 3.
(2) Participantii beneficiaza de o reducerea de 25%, direct pe bonul de casa, pe baza voucherului, in intervalul 01.03.2019-31.07.2019 la achizitionarea de produse marca PIERA in valoare de minim 100 lei/bon fiscal din locația mentionată mai sus. Campania nu se cumuleaza cu alte campanii in vigoare in magazin, in perioada mentionata.
(3) Voucherele nefolosite in perioada mentionata devin nule si nu mai pot fi utilizate.
(4) Voucherele nu se cumuleaza si nu se acorda rest.
(5) Voucherul este utilizabil o singură dată per utilizator unic.
(5) Pentru a beneficia de reducere pe baza voucherului participantii trebuie sa achizitioneze in perioada 01.03.2019-31.07.2019 produse marca Piera exclusiv din magazinul Piera situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr 2 , sect 3, produse care nu intra in alte promotii.
(6) Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare asa cum sunt detaliate la art. 3 alin 7., cheltuieli care nu sunt si nici nu vor putea fi considerate „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 4 – Produse participante la campanie

(1) Produsele sunt cele prevazute in oferta curenta si care nu se supun altor promotii.
(2) Prin participarea la aceasta campanie, clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art. 5 - Protectia datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal.

Categoriile de persoane vizate:

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: participanții.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei:

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
• Nume si prenume; adresa email, nr de telefon.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) acordarea reducerii, utilizarea datelor cu caracter personal ale participantilor in scopul evidentei legate de folosirea voucher-erelor (consimțământul persoanelor vizate);
b) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; (interesul legitim al Organizatorului);
c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Daca participantii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe la Campanie.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct.
Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:
• partenerii sai, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, avocaților/consultantilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);
• angajatii sai, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal
Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor in alte tari.

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc campania, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.
Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza;
• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.
De asemenea se pot opune opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor în cauză;
• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizând următoarele date de contact: 

Adresa: Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.16, corp 1, jud. Cluj, Tel: 0040.264.439.822, Fax: 0040.264-406.558, E-mail: gdpr@piera.ro.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile: 
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro

6. Litigii. Forta majora. Incetarea campaniei

(1) In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta diferendul spre solutionare instantelor competente.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, impiedicat sau remediat de Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica in mod esential prevederile Regulamentului.
(3) Daca un caz de forta majora, caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pe perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform Codului civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, intervenirea acestuia.

Art. 7 Alte prevederi

(1) Regulamentul poate fi consultat tiparit in magazinul Piera situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr 2 , sect 3 .
(2) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderea sau deteriorarea voucherului. Organizatorul nu va fi obligat sa accepte voucherele deteriorate sau falsificate. In cazul in care se observa tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului.
(3) Regulamentul actiunii „25% Voucher” este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant in baza unei cereri adresate Organizatorului Piera SRL cu sediul in Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr.16, corp 1, jud. Cluj.
(4) Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa contactati Dep. Relatii Clienti 0758-048.921.
Cluj Napoca                                                                                                                                                        SOCIETATEA PIERA SRL
19.02.2019                                                                                                                                                          ADMINISTRATOR – CIRSTEAN GABRIELA